Bogen om Danmarks ugler er udkommet

 

DANMARKS UGLER af Jørgen Terp Laursen

 

Danmarks Ugler

Danmarks Ugler er skrevet af Jørgen Terp Laursen og udkom i marts 2006. Bogen er udgivet med støtte fra AAGE V. JENSENS FONDE på forlaget Apollo Books. Danmarks Ugler er del af bogserien Danmarks Dyreliv og udgør bind 10 i serien. 

Fra bagsiden

Danmarks Ugler er det hidtil mest omfattende værk om de danske ugler. Bogen bygger på et imponerende feltarbejde med nye og spændende forskningsresultater indsamlet hos nogle af de mest fascinerende og hemmelighedsfulde fugle i vor natur.

Det er her tilstræbt at samle al tilgængelig viden om de enkelte uglearters forekomst og levevis i Danmark. Hovedvægten er lagt på de ynglede arter, hvor forfatterens forskningsresultater gennem mere end 35 år er beskrevet og suppleret med oplysninger fra museer, Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer, litteraturen m.v.

Danmarks Ugler henvender sig til såvel menigmand som til folk med en mere faglig baggrund. Her beskrives udseende, trækforhold, bestandsantal, udbredelse, jagtmetoder, ynglebiotop, redested, redekasser, fødevalg, museår og ugler, ringmærkning, invasioner, dødsårsager, miljøgifte og hvad menigmand konkret kan gøre for at tiltrække og hjælpe de trængte ugler.

Bogen indeholder bl.a. farvefotos af ugler, deres fødevalg og levesteder, desuden mange tabeller og udbredelseskort og er illustreret med Jens Gregersens smukke akvareller og tegninger.